Odluka o lokalnim porezima Općine Brela objavljena je u Narodnim novinama br. 66/19., stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Glasniku« – službenom glasilu Općine Brela, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. kolovoza 2019. godine.

Općini pripadaju sljedeći porezi:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor,
4. porez na korištenje javnih površina.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi 3% na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodna vina, specijalna vina, piva i bezalkoholna pića u ugostiteljskim objektima na području Općine.