Odluka o lokalnim porezima Grada Našica objavljena je u Narodnim novinama br. 3/19., primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine, osim odredbe o prirezu porezu na dohodak, koja stupa na snagu 1. veljače 2020. godine. Lokalni porezi Grada Našica su:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor. Prirez porezu na dohodak plaća po stopi od 8%. Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.