Odluka o izmjenama Odluke o objavljivanju Jedinstvenoga okvirnoga kontnog plana objavljena je u Narodnim novinama br. 87/16., stupa na snagu 1. siječnja 2017. U privitku Odluke o objavljivanju Jedinstvenoga okvirnoga kontnog plana (Narodne novine br. 75/16.) u razredu 7. skupine 75, 76 i 77 mijenjaju se i glase: 75      PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA   750  Prihodi od prodaje proizvoda i usluga unutar grupe u tuzemstvu   751 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga unutar grupe u inozemstvu   752 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u tuzemstvu   753 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u inozemstvu 76   PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE   760 Prihodi od prodaje trgovačke robe s poduzetnicima unutar grupe u tuzemstvu   761 Prihodi od prodaje trgovačke robe s poduzetnicima unutar grupe u inozemstvu   762 Prihodi od prodaje trgovačke robe u tuzemstvu   763 Prihodi od prodaje trgovačke robe u inozemstvu 77   OSTALI POSLOVNI PRIHODI I PRIHODI NA TEMELJU UPOTREBE VLASTITIH PROIZVODA, ROBE I USLUGA   770 Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe   771 Ostali poslovni prihodi   772 Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda. robe i usluga ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.