Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Matulji objavljena je u Narodnim novinama br. 49/18., stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, osim članka 2. i članka 3. ove Odluke koje reguliraju prirez porezu na dohodak, a koji stupaju na snagu 1. lipnja 2018. godine. U Odluci o porezima Općine Matulji (Službene novine Primorsko-goranske županij broj 22/01 i 50/13) Članak 2. mijenja se i glasi:
»Općinski porezi su:
1. prirez porezu na dohodak
2. porez na potrošnju
3. porez na kuće za odmor
4. porez na korištenje javnih površina«. Iza članka 2. dodaje se novi podnaslov koji glasi:
»I. PRIREZ POREZU NA DOHODAK«. Iza članka 2. dodaju se novi članci 2.a, 2.b i 2.c koji glase: »Članak 2.a (1) Prirez porezu na dohodak plaća se na području Općine Matulji sukladno zakonu i podzakonskom aktu kojim se uređuje porez na dohodak te ovoj Odluci.
(2) Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.