Odluka o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak Grada Vodica objavljena je u Narodnim novinama br. 60/18., stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Vodica«, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1. kolovoza 2018. godine. Gradu Vodice pripadaju sljedeći gradski porezi:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor,
4. porez na korištenje javnih površina. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 6%. Porez za potrošnju plaća se po stopi 3% na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.
Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Grada Vodica. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.