Odluka o gradskim porezima Grada Ozlja objavljena je u Narodnim novinama br. 12/17., stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenom glasniku« Grada Ozlja, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. ožujka 2017. Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Gradu Ozlju, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima kako slijedi:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor, do 1. siječnja 2018.
4. porez na korištenje javnih površina. Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%. (Za isplate do 1. ožujka 2017. 12%) Porez na potrošnju se plaća na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, a koji se nalaze na području Grada Ozlja.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.