Vezano za postavljeni upit Područnog ureda Split o namirivanju neplaćenih obveza po osnovi poreza i doprinosa nakon smrti obrtnika, u nastavku odgovaramo.

Porezni obveznik može biti samo fizička osoba, a ne i obrt (obrtnička radnja), budući obrt nema pravnu osobnost jer isti predstavlja obavljanje dopuštenih djelatnosti od strane fizičkih osoba - obrtnika. Slijedom navedenog, obveze po osnovi poreza i drugih javnih davanja koje nastaju obavljanjem obrtničke djelatnosti utvrđuju se i evidentiraju na ime poreznog obveznika - fizičke osobe koja obavlja obrtničku djelatnost, pri čemu se u slučaju smrti poreznog obveznika postavlja pitanje tko odgovara za njegove obveze po osnovi poreza i drugih javnih davanja.

Položaj pravnih sljednika (univerzalnog pravnog sljednika i nasljednika) propisan je odredbom članka 22. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 147/08., u nastavku: OPZ) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine. U smislu propisanog člankom 22. stavkom 2. OPZ-a nasljednici su dužni platiti obveze iz porezno-dužničkog odnosa do visine vrijednosti naslijeđene imovine, osim obveza po osnovi izrečenih novčanih kazni ostavitelju. Odredbe istovjetnog sadržaja imao je i ranije važeći Opći porezni zakon (Narodne novine br. 127/00., 86/01. i 150/02.) koji je važio u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2008. godine.

Sukladno ...