Dana 30. siječnja i 2. veljače 2004. održani su seminari u Zadru i Zagrebu za službenike Porezne uprave na temu “Godišnja porezna prijava za 2003. godinu”. Na seminarima su postavljena pitanja u pisanom obliku na koja su službenici Središnjeg ureda Porezne uprave dali usmene odgovore, a koje sada objavljujemo i u pisanom obliku. 1. Nekretnina je stečena temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju, a prijenos vlasništva na nekretnini će se izvršiti nakon smrti primatelja uzdržavanja - vlasnika nekretnine. Supružnici su prijavili prebivalište na toj nekretnini i obavljali investicijsko održavanje predmetne nekretnine te računi glase na njiho-vo ime. Mogu li ostvariti pravo na odbitak temeljem čl. 29., st. 10. Zakona o porezu na dohodak? Pravo na dio osnovnog odbitka za investicijsko održavanje ne može se priznati budući da se, temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju, vlasništvo nekretnine stječe nakon smrti primatelja uzdržavanja. Dakle, nije ispunjen jedan od osnovnih uvjeta za uvećanje osobnog odbitka za investicijsko održavanje - dokaz o vlasništvu predmetne nekretnine za građana koji je te radove obavio. 2. Da li se kod investicijskog održavanja te gradnje kuće ili stana moraju uz godišnju poreznu prijavu priložiti izvorni računi budući su ...