Dana 12.3.2015. zaprimili smo dopis "Porezna uprava je postala servis HGK". Iz sadržaja proizlazi da je porezni obveznik zaprimio rješenje o ovrsi Porezne uprave radi naplate članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori sa obračunatim kamatama. Na navedeno rješenje je porezni obveznik podnio prigovor koji je u cijelosti odbačen. Dana 26. lipnja zaprimljen je novi dopis kao požurnica na dopis iz ožujka. Postavlja se pitanje je li Porezna uprava servis Hrvatske gospodarske komore. Visina, način i rokovi plaćanja članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori utvrđeni su Odlukom o financiranju Hrvatske gospodarske komore. Odredbom članka 2. stavka 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 147/08., 18/11., 78/12., 136/12., 73/13., 26/15.) propisano je da su javna davanja porezi i druga javna davanja. Drugim javnim davanjima u skladu s odredbom članka 2. stavka 3. Općeg poreznog zakona smatraju se trošarine, carine, pristojbe, doprinosi, naknade za koncesije, novodane kazne za porezne prekršaje i sva davanja čije je utvrđivanje i/ili naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti poreznog tijela. Odredbom članka 2. Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2014. godini (Narodne novine br. 155/13.) propisano je da će se sredstva za rad Komore osiguravati iz članarina ...