Sada se oporezivanje prometa nekretnina obavlja prema Zakonu o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., 153/02., 22/11., dalje u tekstu: Zakon o PPN-u).   Prema sada važećim odredbama Zakona o PPN-u, kao izuzetak od oporezivanja propisana je isporuka novosagrađenih građevina, koje se oporezuju PDV-om (čl. 5.). Stupanjem na snagu novih odredbi Zakona o PDV-u 1. siječnja 2015., mijenja se Zakon o PPN-u radi usklađenja s Zakonom o PDV-u.   Od 1. siječnja 2015. prema Zakonu o PDV-u predmetom oporezivanja porezom na dodanu vrijednost smatra se:
1. isporuka građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se te građevine nalaze, prije prvog nastanjenja ili isporuka kod kojih od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma slijedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine, a isporučuje ih porezni obveznik koji je u registru obveznika poreza na dodanu vrijednost te
2. isporuka građevinskog zemljišta, ukoliko građevinsko zemljište isporučuje obveznik poreza na dodanu vrijednost.   Prema Zakonu o PDV-u propisana je mogućnost izbora za oporezivanje za isporuke nekretnina koje su u pravilu oslobođene od poreza na dodanu vrijednost, ako se radi o isporuci nekretnina između dva obveznika poreza na dodanu vrijednost pri ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.