Od gospođe "A.A." primili smo upit je li obveznik poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj, obzirom da ima poljsko državljanstvo i da je zaposlena u Veleposlanstvu Republike Poljske u Zagrebu. Nastavno odgovaramo. Republika Hrvatska primjenjuje sa Republikom Poljskom Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu (Narodne novine - Međ.ugovori br. 13/95.). Člankom 4. toga Ugovora uređeno je da se rezidentom države ugovornice smatra svaka osoba, koja prema zakonima te države, u njoj podliježe oporezivanju na temelju svoga prebivališta ili boravišta. Ako se prema tim obilježjima fizička osoba može smatrati rezidentom obiju država ugovornica, smatra se rezidentom one države u kojoj ima stalno stanovanje, a ako ima stalno mjesto stanovanja u objema državama, smatra se da je rezident one države s kojom ima uže gospodarske odnose (središte životnih interesa). Člankom 19. toga Ugovora propisano je da se primanja, osim mirovine, koje država ugovornica ili njeno lokalno tijelo isplati nekoj fizičkoj osobi za usluge učinjene toj državi ili njenom lokalnom tijelu, oporezuju samo u toj državi. Takva se primanja oporezuju samo u drugoj državi ugovornici, ako se te usluge obavljaju u toj državi i ako je fizička osoba rezident te ...