Knjigovodstveni servis D.-B., postavio nam je sljedeća pitanja: 1. Ulagač J. Š. ulaže prema ugovoru o zajedničkom ulaganju zemljište koje je od Porezne uprave K. procijenjeno na 437.556,00 kuna i na koje je plaćen porez na promet nekretnina po stopi od 5% u iznosu od 21.877,80 kuna. Prema ugovoru o zajedničkom ulaganju na ime tog zemljišta ulagaču nakon izgradnje pripadaju tri apartmana. Budući da je unaprijed utvrđena zamjena zemljišta za apartmane, smatraju da je vrijednost tih apartmana jednaka vrijednosti zemljišta jer se radi o zamjeni i smatraju da je to osnovica poreza na dodanu vrijednost, a ne tržišna vrijednost apartmana. 2. Izvođač radova je za izvedene radove ispostavljao račune, a ne situacije kao što je običaj u građevinarstvu i društvo "Š." kao naručitelj radova je odbijao pretporez, što porezni nadzor osporava budući da je izdan račun, a ne situacija. Naše je mišljenje: 1. Prema Ugovoru o zajedničkom ulaganju i Aneksu br. 1. J. Š., Društvo Š. d.o.o. iz Z., R. R. iz S.B. i D.P. iz K. sklopili su Ugovor o zajedničkom ulaganju, pri čemu ...