Od društva E. & Y. primili smo upit koji se odnosi na tumačenje odredbi Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02., 163/03. i 30/04.) i Zakona o plaćanju doprinosa za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02., 175/03. - Uredba) u svezi s oporezivanjem dohotka ostvarenog realizacijom opcija odnosno opcijskom kupnjom dionica povezanih društava. U upitu se navodi da zaposlenici tuzemnog društva realiziraju opciju putem kupnje dionica inozemnog društva majke. Na postavljeni upit odgovaramo. Odredbama čl. 26., st. 3. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se dohotkom od kapitala smatraju, između ostalih i primici po osnovi udjela u dobiti članova uprave i zaposlenika trgovačkih društava koje oni ostvaruju dodjelom ili opcijskom kupnjom vlastitih dionica, a iz kojeg se u skladu s odredbama čl. 38., st. 3. istog Zakona predujam poreza na dohodak obračunava po odbitku, iz ukupnog primitka primjenom stope od 15%. Odredbama čl. 45., st. od 5. do 7. i 9. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 140/03., 188/03., 198/ 03.) propisano je da se dohodak od prava iz opcije utvrđuje poreznom obvezniku koji je vlasnik opcije u trenutku realizacije prava iz opcije ...