Povodom dopisa Klasa: 345-01/07-09/1 Ur. Broj: 530-05-07-2 od 10. listopada 2007. kojim se traži tumačenje o obvezi doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje osobe predložene za rad u međunarodnoj organizaciji dajemo mišljenje u nastavku. Obveza doprinosa (teret) te obveza obračunavanja, obveza plaćanja, osnovica za obračun doprinosa, vrste i stope za obračun doprinosa, nastanak obveze obračuna i dospijeće za uplatu, obveza izvješćivanja i ostala pitanja vezana uz doprinose za obvezna osiguranja uređeni su Zakonom o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02. i 177/04. – dalje u tekstu Zakon o doprinosima). Prema odredbama toga Zakona ali i prema odredbama Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine br. 71/99. i 67/01.) svi poslovi vezani uz ubiranje doprinosa u nadležnosti su Porezne uprave. Prema općim odredbama Zakona o doprinosima, obveza doprinosa propisana je obvezniku doprinosa (nositelju tereta) a to mogu biti:  - sam osiguranik ili  - poslodavac za osiguranika (ako je riječ o osiguraniku po osnovi radnog odnosa) ili  - isplatitelj primitaka od kojih se, sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.), utvrđuje drugi dohodak ili  - tijelu državne uprave (određenom ministarstvu ili zavodu ili drugom tijelu) kada ...