U cilju postupanja u skladu s odredbama članaka 14., 15. i 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine br. 124/14.), a temeljem članka 100. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08., 136/12. i 15/15.), Ministarstvo financija dalo je obvezujuću uputu koju prenosimo u nastavku: Uputa o obavljanju popisa imovine i obveza 1. Opće odredbe i obveznici primjene Upute Popis imovine i obveza je mjera usklađenja stvarnog i knjigovodstvenoga stanja, koja između ostaloga osigurava i vjerodostojnost godišnjih financijskih izvještaja. Zakonodavac je propisao obvezu provođenja popisa, unošenja podataka o popisu u popisne liste te potrebu formiranja povjerenstva za popis koje sastavlja izvještaj o rezultatima obavljenog popisa. Sve ostalo prepušteno je jedinici, proračunskom odnosno izvanproračunskom korisniku. S te osnove stvorila se potreba za davanjem podrobnije upute o načinu provođenja popisa imovine i obveza za obveznike obavljanja popisa.
Ovom se Uputom uređuje metodologija obavljanja popisa imovine i obveza, dokumenti, postupci i procedure svih faza provedbe popisa imovine i obveza u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (dalje u tekstu: Pravilnik).
Obveznici primjene upute su državni proračun, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici državnog ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.