Na upit pravne osobe "A", da li se stavljanjem naziva tvrtke na tendu ispred poslovnice, plaća porez na tvrtku ili porez na reklamu, nastavno odgovaramo. Člankom 32. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (Narodne novine br. 59/01.) brisan je podnaslov "3. Porez na reklame", te članci 39., 40. i 41. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave. Brisanim člancima Zakona bili su propisani obveznici plaćanja poreza na reklame, te način utvrđivanja poreza na reklame. Člankom 42. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01. i 117/01.) propisano je da su obveznici poreza na tvrtku ili naziv pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti. Stavkom 2. navedenog članka Zakona propisano je da obveznici poreza na tvrtku ili naziv, koji u svom sastavu imaju poslovne jedinice, obveznici su poreza na tvrtku za svaku poslovnu jedinicu. Shodno navedenom, u 2002.godini, porez na tvrtku utvrđuje se prema odredba-na Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dok se porez na reklame ...