Na upit društva S. d.o.o. u stečaju postoji li obveza plaćanja poreza na tvrtku i članarine turističkoj zajednici za pravnu osobu u stečaju, u nastavku odgovaramo: Člankom 42. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03. i 132/06.) propisano je da su obveznici poreza na tvrtku ili naziv pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti. Prema stavku 3. navedenog članka Zakona obveznici poreza na tvrtku koji ne obavljaju djelatnost ne plaćaju porez na tvrtku. Prema odredbama Zakona o članarinama turističkim zajednicama (Narodne novine br. 35/95. i 52/95. – proč. tekst) osnovica za obračun članarine pravnoj osobi jest ukupni prihod ostvaren djelatnostima određenim navedenim Zakonom, dok je konačni obračun članarine vezan uz rokove za obračun i uplatu poreza na dobit. Prema odredbi članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04. i 90/05.) porezni obveznik je trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident Republike Hrvatske koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda ili drugih ...