Na upit Područnog ureda Karlovac, o obvezi plaćanja poreza na tvrtku poreznog obveznika koji ima registrirani ugostiteljski objekt u nadležnosti Ispostave Slunj, kojem i plaća porez na tvrtku, a tijekom cijele godine svaki utorak u tjednu dolazi u općinu Vojnić, u nastavku odgovaramo. Prema članku 42. stavak 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 33/00., 73/00., 59/01., 107/01.,117/01. i 150/02.) propisano je da ako obveznik poreza na tvrtku u svom sastavu ima poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta) obveznik je poreza na tvrtku za svaku poslovnu jedinicu. Člankom 40. stavak 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 127/00., 86/01. i 150/02.) propisano je da se poslovnom jedinicom smatra svako stalno mjesto obavljanja gospodarske djelatnosti društva. Poslovnom jedinicom smatraju se posebno:    1. sjedište uprave    2. podružnica    3. poslovnica    4. mjesto proizvodnje ili radionica    5. mjesto kupnje, prodaje ili isporuke    6. rudnik, kamenolom ili drugo stalno, pokretno ili plutajuće crpilište zemnog blaga    7. stalno, pokretno, plutajuće ili drugo gradilište, građevinski ili montažni projekt ako traje dulje od šest mjeseci ...