Zaprimili smo upit odvjetnika iz dostavnog spiska kojim traži tumačenje o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina u slučaju stjecanja nekretnine temeljem sklopljenog ugovora o ortaštvu. Prvi ortak je fizička osoba građanin, koja je uložila građevinsku česticu, a drugi ortak je trgovačko društvo koje se bavi građenjem i u registru je obveznika PDV-a i o vlastitom trošku će izgraditi građevinu. Svaki ortak, nakon izgrađene građevine, postaje vlasnikom zemljišta i kuće u dijelu ½. Pitanje je što se smatra osnovicom poreza na promet nekretnina, tko se smatra poreznim obveznikom i kako se izračunava porezna osnovica. Nadalje, jedan od ortaka je ugovorom preuzeo obvezu plaćanja poreza pa je pitanje da li su oba ortaka solidarno obvezni platiti porez. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku kako slijedi. Prema odredbama članka 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., 153/02. i 22/11. – dalje: Zakon) predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina, u smislu ovoga Zakona, smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnine (u daljnjem tekstu: stjecanje nekretnine) u Republici Hrvatskoj. Nekretnina se može steći i zajedničkom gradnjom na temelju ugovora o ortaštvu. Člankom 637. stavak 1. Zakona o obveznim odnosima (Narodne ...