Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina kada nekretninu stječe državljanka Republike Makedonije kao daroprimatelj od državljanina Republike Hrvatske kao darovatelja. Daroprimatelj i darovatelj su u odnosu kćeri i majke. Na postavljeni upit odgovaramo kako slijedi. Prema odredbama članka 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., 153/02. i 22/11.) predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina, u smislu ovoga Zakona, smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnine (u daljnjem tekstu: stjecanje nekretnine) u Republici Hrvatskoj. Stjecanjem nekretnine smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje dosjelošću, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba. Prema čl. 3. Zakona o porezu na promet nekretnina domaće i strane fizičke ili pravne osobe izjednačene su glede plaćanja poreza na promet nekretnina ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno. Između Republike Hrvatske i Republike Makedonije sklopljen je Ugovor o uređenju imovinskopravnih odnosa. Uredba o objavi navedenog ugovora objavljena je u Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 09/99., a ugovor je stupio na snagu 12. kolovoza ...