Društvo V. Hrvatska d.o.o., obratilo nam se s upitom o pravu na odbitak pretporeza pri kupnji teretnog vozila putem javne dražbe. Naime, švedsko trgovačko društvo VFS International AB fiducijarni je vjerovnik hrvatskog društva V. d.o.o. te je zbog dugovanja fiducijarnog dužnika, društva V. d.o.o., provedena javna dražba na prijedlog švedskog poduzetnika sukladno potpisanom Sporazumu o osiguranju tražbine prijenosom prava vlasništva na pokretnoj stvari. U upitu je navedeno da je društvo V. Hrvatska d.o.o. uplatilo, posredstvom javnog bilježnika, neto iznos od ukupne cijene vozila na račun švedskog poreznog obveznika te pripadajući iznos poreza na dodanu vrijednost na račun državnog proračuna s naznakom matičnog broja društva V. d.o.o. U skladu s navedenim postavlja se pitanje o ispravnosti postupka plaćanja prema državnom proračunu te mogućnosti iskazivanja plaćenog poreza na dodanu vrijednost kao pretporeza obzirom da društvo V. d.o.o. za kupoprodaju teretnog vozila nije izdalo račun.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Prema odredbi članka 2. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. – 76/07.) porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke ...