Od gospođe M. K. zaprimljen je podnesak vezano uz primjenu odredaba Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02., 177/03. i 175/04. - dalje u tekstu Zakon). Podnositeljica upita, u bitnome, navodi: - primila je rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o priznavanju statusa osiguranika počevši od 1. siječnja 2005., - postupak utvrđivanja statusa u mirovinskom osiguranju proveden na temelju potvrde Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb - Ispostava Trnje o tome da je upisana u registar obveznika poreza na dohodak, - ne obavlja samostalnu djelatnost već dohodak od imovine (najam poslovnog prostora) utvrđuje na način propisan za utvrđivanje dohotka od samostralne djelatnosti. Smatra da nije obvezna po toj osnovi osigurati se niti plaćati doprinose za obvezna osiguranja i traži tumačenje o tome da li je Zakonom propisana obveza doprinosa prema primicima koji se ostvaruju od imovine. Na upit dajemo tumačenje. Obveza osiguranja i osobe koje se imaju obvezu osigurati uređeni su propisima iz djelokruga obveznih osiguranja pa je tako: - člankom 11. točkom 5. Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine br. 102/98., 127/00.,59/01.,109/01., 147/02., 117/03.,30/04., 177/04. i 92/05.) propisano da su obvezno osigurane i "osobe koje ostvaruju ...