Troškove službenog puta neprofitne organizacije mogu osim osobama u radnom odnosu neoporezivo  isplatiti i osobama sa kojima nemaju zaključen ugovor o radu. U pravilu je riječ o vanjskim suradnicima (članovima udruga i sl.) odnosno osobama izvan radnog odnosa. Navedena mogućnost uređena je Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04. do 143/14.), a detaljnije tu mogućnost pojašnjavaju odredbe Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05. do 157/14.). Navedeni propisi uređuju i iznose i uvjete za isplatu neoporezivih naknada troškova službenog putovanja. Vjerodostojna isprava za pravdanje troškova službenih putovanja je putni nalog čiji je sadržaj propisana Pravilnikom o porezu na dohodaka, ali oblik nije propisan.
Neoporeziva isplata službenih putovanja u neprofitnoj organizaciji uvjetovana je činjenicom da je ta osoba upućena na službeno putovanje za potrebe te neprofitne organizacije i da na toj osnovi u neprofitnoj organizaciji ne ostvaruje nikakvu naknadu. To znači da prema poreznim propisima i pod određenim uvjetima neprofitna organizacija nastale izdatke na službenom putovanju može neoporezivo isplatiti i vanjskim suradnicima odnosno osobama izvan radnog odnosa. U slučaju da neprofitna organizacija vanjskim suradnicima, članovima i sl. po osnovi službenog puta isplaćuje troškove službenog puta u iznosu ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.