Izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima u 2013. predaju se u Poreznu upravu do 31. siječnja 2014.:
• Za isplaćene plaće u 2013. sastavlja se izvješće na Obrascu IP.
• Za isplaćene druge dohotke (npr. ugovor o djelu, autorski honorar) i ostalih primitaka (npr. dohodak od kapitala) na koje je porez plaćen po odbitku sastavlja se Obrazac ID-1.
• Osobi kojoj je isplaćen primitak na koji je obračunan i uplaćen porez i prirez na dohodak treba na propisanom obrascu izdati potvrdu.   Obrazac IP
Na Obrascu IP treba iskazati porez na dohodak i prirez koji su obračunani, za:
• plaće radnika u radnom odnosu
• plaće bivšeg radnika isplaćene u 2013.
• potpore, naknade, otpremnine, nagrade i sve ostale primitke ako su isplaćeni iznad neoporezivog iznosa iz čl. 13. Pravilnika o porezu na dohodak
• plaće izaslanih radnika ako su bile oporezive u tuzemstvu
• poduzetničke plaće
• mirovine.   Svi podatci koji se iskazuju na Obrascu IP moraju odgovarati podacima iskazanim na svih 12 predanih Obrazaca ID. IP je samo analitika podataka iskazanih na Obrascima ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.