Pitate da li se na proizvod drveni ugljen namijenjen za roštilj, pojedinačnog pakiranja od 2,5 kg, tarifne oznake KN 4402 9000 90 obračunava trošarina. Člankom 2. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) prihvaćene su, između ostaloga, u potpunosti odredbe Direktive Vijeća 2003/96/EZ od 27. listopada 2003. o restrukturiranju okvira Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije. Člankom 2. st. 4. t. a) Direktive propisano je da se Direktiva ne primjenjuje na oporezivanje obujma proizvodnje topline ili oporezivanje proizvoda koji su obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 4401 i 4402. Nadalje, tarifne oznake KN 4401 i KN 4402 nisu navedene u Glavi XVII. Zakona o trošarinama te se ne smatraju energentima na koje bi se obračunavala trošarina. Sukladno navedenome, drveni ugljen tarifne oznake KN 4402 9000 90 namijenjen za maloprodaju i za potpalu vatre (roštilj) nije predmet oporezivanja trošarinom.    Napominjemo da u odnosu na predmetni drveni ugljen za roštilj, proizvodi tarifne oznake KN 2701 20 00 (briketi i slična kruta goriva od kamenog ugljena) se smatraju energentima sukladno čl. 83. st. 2. t. 1. Zakona te je na te proizvode propisana trošarina u ...