Društvo lBCI d.o.o., postavilo nam je upit o primjeni preračunane stope poreza na dodanu vrijednost od 18,0328%. Naime, društvo je sklopilo ugovor sa drugom pravnom osobom. Ugovorom su utvrđeni novčani iznosi koje lBCI d.o.o. treba platiti pravnoj osobi, s tim da porez na dodanu vrijednost nije posebno naveden, a nije naznačeno je li porez na dodanu vrijednost sadržan u ugovorenom iznosu. Stoga je postavljeno pitanje smatra li se da je u ugovorenom novčanom iznosu sadržan i porez na dodanu vrijednost, te može li se primijeniti preračunana stopa poreza na dodanu vrijednost? Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Prema čl. 2., st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 47/95. do 48/04.) porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu, koje obavi poduzetnik baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti. Članak 57., st. 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 60/96. do 55/04.) propisuje da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara i usluga po stopi od 22% na poreznu osnovicu - naknadu. Međutim, ako je ...