U svezi s vašim zahtjevom kojim ste zatražili pojašnjenje glede obračuna zakonske zatezne kamate za razdoblje od pet godina, izvješćujemo vas sljedeće: Odredbom čl. 3., st. 1. Zakona o zateznim kamatama (Narodne novine br. 28/96.) propisano je da se kamate za razdoblje kraće od godinu dana računajući primjenom konformnog načina obračuna. To znači da se po isteku obračunskog razdoblja zatezna kamata pripisuje glavnici, a kod izračuna se primjenjuje kalendarska godina odnosno 365 (366) dana. Iz navedene odredbe jasno i neprijeporno proizlazi da zakonodavac ne dopušta primjenu konformnog načina obračuna za razdoblje dulje od godine dana, jer da je to htio, to bi bilo i propisano. To u primjeni znači da se zatezna kamata do godine dana obračunava konformnom metodom. Tako izračunana kamata se na kraju godine ne pripisuje glavnici. Za razdoblje iznad godine dana nastavlja se računanje kamata po proporcionalnoj metodi do dospijeća. Uporište za ovakav stav nalazimo u odredbama čl. 400., st. 1. Zakona o obveznim odnosima kojima je predviđena ništavost odredbi ugovora kojima se predviđa da će na kamatu, kada dospije za isplatu, početi teći kamata ako ne bude isplaćena. Za daljnje razumijevanje neophodnim smatramo istaknuti još i ...