Upit vezan uz obračun posebnog poreza na motorna vozila koja imaju ugrađenu plinsku instalaciju. Članak 12. st. 1. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/13.) propisuje da: "Posebni porez na motorna vozila iz čl. 5. st. 1. t. 1., 3. i 5. ovoga Zakona plaća se u postotku od porezne osnovice na temelju cijene motornog vozila prema tablici 1 i postotku od porezne osnovice na temelju cijene motornog vozila ovisno o prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) izraženoj u gramima po kilometru prema tablicama 2 i 3, ovisno o vrsti goriva koje vozilo koristi za promet, na način da se tako dobiveni iznosi zbrajaju." Motornim vozilima koja imaju tvornički ugrađenu plinsku instalaciju uzima se pri izračunu porezne obveze emisija CO2 za ukapljeni naftni plin (LPG) koja se nalazi u Potvrdi o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila. Ako se u motorno vozilo naknadno ugradi plinska instalacija kao mjerodavan podatak se ne uzima emisija CO2 za ukapljeni naftni plin već za benzin iz gore navedene Potvrde o sukladnosti.

...