U svezi s upitom OŠ A. M. o načinu isplate plaće sa zakonskom zateznom kamatom prema pravomoćnoj presudi Općinskog suda u Zagrebu, u nastavku odgovaramo: Člankom 33., st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02., 163/03. i 30/04.) propisano je da predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac ili sam porezni obveznik. Člankom 18., st. 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 140/03., 188/03. i 198/03.) propisano je da je poslodavac i isplatitelj dohotka koji ima obveze poslodavca obvezan obračunati, obustaviti i na propisani uplatni račun uplatiti predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada. Prema odredbama čl. 27. Pravilnika o porezu na dohodak, dužnik poreza na dohodak je posloprimac. Člankom 27. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 127/00., 86/01. i 150/02.) propisano je da tko je dužan obračunavati, obustavljati, uplaćivati i prijavljivati porez u ime i za račun druge osobe, solidarno jamči za taj dug. Prema tome, poslodavac je solidarni dužnik u postupku obračunavanja i plaćanja poreza na plaću. Člankom 4., st. 1., t. 2.1. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02. i 175/03.) propisano je da je ...