Zaprimili smo vaš upit o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina prilikom zamjene nekretnina. U upitu navodite kako je grad dao izraditi Parcelacijski elaborat u svrhu uređenja ulice u gradu, a u skladu s Urbanističkim planom uređenja grada. U postupku parcelacije vrši se zamjena zemljišta između grada i privatnih vlasnika na način da privatni vlasnici parcelacijom stječu novoformirane nekretnine manje površine od postojećih nekretnina u njihovom vlasništvu. S obzirom na navedeno postavljate pitanje o načinu i obvezi obračuna poreza na promet nekretnina za privatne vlasnike. U nastavku odgovaramo kako slijedi. Prema odredbama članka 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., Odluka USRH 26/00., 153/02., 22/11. i 143/14., u nastavku: Zakon) predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina, u smislu ovoga Zakona, smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnine (u daljnjem tekstu: stjecanje nekretnine) u Republici Hrvatskoj. Stjecanjem nekretnine smatra se između ostaloga i zamjena nekretnina koja se tretira i oporezuje kao dvije kupoprodaje nekretnina. U skladu s člankom 6. stavkom 2. Zakona obveznik poreza na promet nekretnina pri zamjeni nekretnina je svaki sudionik u zamjeni i to za vrijednost nekretnine koju stječe. Osnovica poreza na promet nekretnina se prema ...