Na upit gđe N. T. u vezi s obračunom poreza na dohodak i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje na naknade za rad sa skraćenim radnim vremenom zbog teže hendikepiranog djeteta, u nastavku dajemo sljedeće mišljenje. 1. Člankom 6. st. 2. t. 2.1.2. i 2.1.4. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02., 163/03. i 30/04.), propisano je da se dohotkom ne smatraju primici za koje fizičke osobe ne pružaju tržišne protuusluge i to primici po posebnim propisima i to socijalne potpore i primici osoba s invaliditetom, osim plaća i mirovina. Iz navedenoga proizlazi da se primici isplaćeni po posebnim propisima ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada, pa se na takve primitke ne utvrđuje i ne plaća porez na dohodak. Prema navedenoj zakonskoj odredbi proizlazi da se naknade plaće za skraćeno radno vrijeme zbog teže hendikepiranog djeteta što ih isplaćuje Centar za socijalnu skrb ne oporezuju jer se radi o primicima po propisima o socijalnom osiguranju. Nadalje, čl. 9. st. 1. i 2. Pravilnika o stjecanju prava na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim ...