Od Udruge osoba s invaliditetom S., primili smo peticiju za ispravljanje pogrešaka u načinu obračuna i isplate naknada za skraćeno radno vrijeme roditelja djece s težim smetnjama u razvoju. Porezna uprava je u više navrata usmenim, a i pisanim putem odgovarala na upite u vezi s tim naknadama, a sadržaj tih odgovora je sljedeći. Člankom 9. st. 2. toč. 2.1.2. i 2.1.4. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.), propisano je da se dohotkom ne smatraju primici za koje fizičke osobe ne pružaju tržišne protuusluge, a između ostalih i primici po posebnim propisima i to socijalne potpore i primici osoba s invaliditetom, osim plaća i mirovina. Iz navedenoga proizlazi da se primici isplaćeni po posebnim propisima ne smatraju dohotkom, pa se stoga od tih primitaka ne utvrđuje i ne plaća porez na dohodak i prirez porezu na dohodak. Naknade plaće za skraćeno radno vrijeme zbog djece s težim smetnjama u razvoju, što se isplaćuju u sustavu socijalne skrbi, ne podliježu tom oporezivanju, jer se radi o primicima po propisima o socijalnom osiguranju. Člankom 9. st. 1. i 2. Pravilnika o pravima roditelja djeteta s težim smetnjama ...