Grad Kraljevica, Jedinstveni upravni odjel, Kraljevica, obratio nam se s upitom o obračunu poreza na dodanu vrijednost. Naime, Grad Kraljevica kao davatelj koncesije i društvo "A" d.o.o. kao korisnik koncesije, sklopili su 7. prosinca 2000. godine Ugovor o koncesiji za obavljanje poslova opskrbe plinom na području Grada Kraljevice, a 18. lipnja 2003. sklopljen je Aneks broj 1 Ugovora o koncesiji. Cijena priključka koja uključuje sve radove i uređaje do ormarića, uključujući i plinomjer iznosi 6.000,00 kuna što je određeno Aneksom broj 1. U vezi navedenog postavljen je upit plaća li krajnji potrošač (trgovačko društvo ili domaćinstvo) korisniku koncesije "A" d.o.o.. cijenu priključka u visini 6.000,00 kuna ili tu istu cijenu uvećanu za porez na dodanu vrijednost. Napominjemo da je društvo "A" d.o.o. obveznik poreza na dodanu vrijednost od 10. ožujka 2001. godine. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Članak 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 47/95. do 90/05.) propisuje da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje obavi ...