Društvo H. L. K. obratilo nam se s pitanjem jesu li obvezni obračunati PDV na nekretninu za stanovanje koju će nakon završetka ugovora o dugoročnom najmu (operativni leasing) prodati najmoprimcu? Pri nabavi nekretnine nisu koristili odbitak pretporeza i ne zaračunavaju porez na usluge najamnine koju obračunavaju mjesečno. Naše je mišljenje: Prema odredbi čl. 11., st. 1., t. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.), usluge najma stambenih prostorija oslobođene su poreza na dodanu vrijednost. Poduzetnik - porezni obveznik koji nabavlja nekretnine - stanove za iznajmljivanje nema pravo na odbitak PDV-a, budući da prema odredbi čl. 20., st. 3., t. 1. Zakona, porezni obveznik ne može odbiti pretporez za primIjena dobra i usluge što ih koristi za isporuke koje su oslobođene poreza prema čl. 11. Zakona. Pri prodaji nekretnine - stana koja je služila za iznajmljivanje za stambene potrebe, porezni obveznik nema obvezu zaračunati PDV. Smatra se da je do krajnje potrošnje nekretnine (stana) došlo u trenutku kada je ona isporučena poduzetniku koji s njom pruža usluge stanovanja koje su oslobođene PDV-a i koji pri nabavi zbog toga nije mogao odbiti pretporez. Kad poduzetnik ...