Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu HZZO) obratio nam se s upitom o obvezi obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri isporuci i fakturiranju ortopedskih i drugih pomagala od strane specijaliziranih prodavaonica na malo lijekova i medicinskih proizvoda. Navode da HZZO sklapa ugovor sa poduzećem "A" koje je zadovoljilo uvjete iz javnog nadmetanja za isporuku ortopedskih i drugih pomagala. Navedenim ugovorom se utvrđuje da će poduzeće B temeljem ugovora o trgovačkom zastupanju sa poduzećem "A" isporučivati ortopedska i druga pomagala osiguranicima HZZO-a u ime i za račun poduzeća "A". Poduzeće "A" ispostavlja HZZO-u račune za ortopedska i druga pomagala koja je poduzeće "B" isporučilo osiguranicima HZZO-a. HZZO postavlja pitanje je li takvo postupanje u suprotnosti s odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Člankom 2. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 90/05.), propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu. Člankom 4. stavak 1. i 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 60/96. do 153/05.), propisano je da poduzetnik koji obavlja ...