Društvo »T.«, uvoznik investicijske opreme, u studenom 2006. godine uvezlo je stroj za uređenje skijaških terena i bilo je obvezno uplatiti velik iznos poreza na dodanu vrijednost pri uvozu s dospijećem plaćanja 27. prosinca 2006. godine. Obzirom da je za obračunsko razdoblje za studeni 2006. godine društvo imalo obvezu za uplatu poreza na dodanu vrijednost obratilo se Poreznoj upravi, Ispostavi Trnje s prijedlogom da se njihova obveza naplati iz uplaćenog PDV-a pri uvozu u prosincu 2006. godine. U upitu se navodi da njihov prijedlog nije uvažen te da im se i nakon uplate poreznog duga obračunavaju kamate.

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

Prema odredbi članka 7. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 76/07.) porezna obveza pri uvozu nastaje danom nastanka carinskog duga. Porez obračunava i naplaćuje carinarnica koja provodi carinski postupak zajedno s obračunom i naplatom carinskog duga, prema propisima i obračunu o naplati carinskog duga.

Člankom 20. stavak 1. i 2. Zakona propisano je da je pretporez iznos poreza na dodanu vrijednost iskazan na računima za isporuke dobara i usluga koje su poreznom obvezniku obavili drugi poduzetnici te koji je obračunala i naplatila carinarnica pri ...