Vezano za način obračuna poreza i doprinosa plaće u bruto iznosu od 213.643,95 kuna i primitaka s osnove naknade zbog ugovorene zabrane natjecanja u bruto iznosu od 756.103,44 kuna te zakonskih kamata, koje treba doznačiti poslodavac po presudi Županijskog suda bivšem zaposleniku, kako bi se izdala potvrda Porezne uprave o obračunu poreza, prireza i doprinosa u svrhu prisilne naplate neisplaćene plaće za razdoblje od veljače do svibnja 2013. te naknade zbog ugovorene zabrane natjecanja za razdoblje od lipnja 2013. do svibnja 2014., nastavno odgovaramo. Člankom 14. stavkom 1. točkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 120/13. – Odluka USRH, 125/13., 148/13., Odluka USRH-83/14. i 143/14.; dalje u tekstu: Zakon) primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju se, između ostaloga, svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos, odnosno svi primici koje poslodavac ili isplatitelj primitka od nesamostalnog rada (plaće) u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radnicima i osobama koje ostvaruju primitke po osnovi obavljenog rada, neovisno o tome pod kojim su nazivom ili drugim ugovornim odnosom ...