Povodom dopisa Klasa: 411-01/05-01/6 Ur. broj: 513-07-07/05-2 od 11. studenoga 2005. i upita "A" d.d. iz Bjelovara, o načinu obračuna doprinosa te poreza na dohodak na doživotne rente koje se na temelju sudskih presuda isplaćuju bivšem radniku odnosno članu obitelji, te uplatnih računa na koje treba uplatiti doprinose te porez i prirez, odgovaramo u nastavku. Prema odredbi članka 13. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04. - dalje u tekstu Zakon) dohodak od nesamostalnog rada je razlika između primitaka priteklih u poreznom razdoblju, u skladu s odredbama članka 14. toga Zakona i izdataka nastalih u istom razdoblju u skladu s odredbama članka 16. Zakona a prema odredbi članka 14. Zakona primitkom po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju se (između ostalih) i svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos. Prema odredbi članka 7. stavaka 4. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05 dalje u tekstu Pravilnik) propisano je da se, u slučaju kada se naknada štete koja se u točno utvrđenim obrocima isplaćuje na temelju prijašnjeg radnog odnosa, iznos rente smatra primitkom od kojeg se utvrđuje ...