Od društva A zaprimljen je upit u vezi s obvezom obračuna i plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja prema odredbama Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02. – u nastavku teksta Zakon). Prema opisu iz upita radi se, u bitnome, o činjenici da novinari kod istog poslodavca rade honorarno (bez zasnovanog radnog odnosa) po deset i više godina, nemaju ni dana radnog staža, čime su stavljeni u nepovoljniji položaj u odnosu na druge radnike. Isplatitelj primitka za taj rad ne obračunava doprinose za obvezna osiguranja. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku: Člankom 9. Zakona, propisano je da je osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja primitak s osnove druge samostalne djelatnosti te primitak s osnove povremenog nesamostalnog rada izvan ugovora o radu (izvan radnog odnosa), a iznimno, prema odredbi stavka 3. istoga članka, ne postoji obveza doprinosa prema primitku od druge samostalne djelatnosti s osnove isporuke djela koje, prema propisima o autorskom pravu ima obilježje autorskog djela, odnosno prema propisima o pravima samostalnih umjetnika, obilježje umjetničkog djela. Prema članku 3. Zakona o autorskom pravu (Narodne novine br. 9/99. – pročišćeni tekst, 76/99. i 67/01.), autorskim djelom smatra se tvorevina s područja ...