Pravilnik o troškovima postupka predstečajne nagodbe objavljen je u Narodnim novinama br. 5/13., stupio je na snagu danom objave 11. siječnja 2013.
Ovim se Pravilnikom propisuju vrste i visine naknada koje se smatraju troškovima predstečajne nagodbe, sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi te načinu plaćanja troškova.
Troškove predstečajne nagodbe čine: administrativni troškovi pokretanja i vođenja postupka, nagrade i naknade troškova za rad povjerenika predstečajne nagodbe, troškovi za koje je Zakonom propisano da će se namirivati kao troškovi postupka predstečajne nagodbe.
Troškove je dužan predujmiti dužnik već prilikom podnošenja prijedloga za predstečajnu nagodbu, a najkasnije u roku određenom rješenjem o troškovima. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi objavljen je u Narodnim novinama br. 108./12., stupio je na snagu 1. listopada 2012.
Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi objavljena je u Narodnim novinama br. 144/12., stupila je na snagu 21. prosinca 2012. Pročišćeni tekst Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi može ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.