Potraživanja od kupaca s dospijećem do godine dana predstavljaju kratkotrajnu imovinu poduzetnika. Zakonom o financijskom poslovanju i predstečaj­noj nagodbi propisano je da se ugovorom među podu­zetnicima može ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 60 dana, a samo iznimno do 360 dana i to na temelju ugovora o robno trgovačkom kreditu. Ako se niže pogleda određenje t. 11.24. HSFI-ja 11 vidljivo je da će se navedeno moći primijeniti samo za starija potraživanja za vrijeme kada je ugovorni rok plaćanja dulji od godinu dana bio moguć, potraživa­nja prije 1. siječnja 2012.
Ako se radi o potraživanjima od kupaca iz inozemstva (EU i/ili treće zemlje), treba primijeniti pravo zemlje čije je pravo određeno ugovorom o kupoprodaji ili zemlji prodavatelja. Detaljnije (link za pretplatnika). Sukladno HSFI 11, a prema t. 11.23. potraživanja se početno mjere po fer vrijednosti.
Nakon početnog priznavanja, prema t. 11.29. rashod se priznaje u računu dobiti i gubitka ako su se potraživanja prestala priznavati zbog nenadoknadivosti ili je njihova vrijednost umanjena. Dalje, t. 11.30. HSFI 11 određuje da poduzetnik na svaki datum bilance procjenjuje postoji li objektivan dokaz o umanjenju vrijednosti pojedinog potraživanja. Ako objektivan dokaz ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.