Odluka o općinskim porezima Općine Nuštar objavljen je u Narodnim novinama br. 107/15., stupa na snagu 15. listopada 2015. Općina Nuštar uvodi sljedeće poreze:
1. prirez poreza na dohodak
2. porez na potrošnju
3. porez na tvrtku ili naziv. Prirez poreza na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Nuštar po stopi od 6%. Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.
Obveznici poreza na potrošnju su pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge na području Općine Nuštar.
Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima po stopi od 3%. Porez na tvrtku ili naziv plaćaju pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti.
Osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta), obveznici su poreza na tvrtku za svaku poslovnu jedinicu.
Obveznici ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.