Od 1. listopada 2016. godine obavijesti o javnoj nabavi u postupcima javne nabave velike vrijednosti se objavljuju u EOJN RH (tj. na nacionalnoj razini) tek nakon njihove objave u „Tenders Electronic Daily-u“ (TED) - Dodatku Službenom listu Europske unije, a najkasnije u roku od 48 sati od slanja na objavu ako naručitelj u tom roku nije obaviješten o objavi u TED-u. Navedeno postupanje sukladno je članku 52. stavku 1. Direktive 2014/24/EU o javnoj nabavi  te članku 72. stavku 1. Direktive 2014/25/EU i predstavlja daljnje usklađivanje sustava EOJN RH te TED-a vezano uz objavu obavijesti javne nabave iznad EU pragova. Od 1. listopada 2016. godine objave javne nabave iz članka 55. stavka 1., odnosno članka 122. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi  u postupcima velike vrijednosti objavljivat će se u EOJN RH odmah nakon što budu objavljene u TED-u, a najkasnije u roku od 48 sati od trenutka kad ih je naručitelj poslao na objavu. Zbog prilagodbe ovakvom novom načinu objave na razini EU, to će značiti da naručitelji mogu objave očekivati 1 dan kasnije u odnosu na dosadašnju praksu.  Rok za dostavu ponuda i zahtjeva za sudjelovanje računa se od dana slanja poziva ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.