Od društva "A" primili smo upit o poreznom tretmanu novčane potpore obitelji umrlog radnika (troje malodobne djece), koja će se isplaćivati temeljem odluke poslodavca u mjesečnom iznosu od 180 eura mjesečno, sve do navršene 18. godine djece. Kako je poslodavac u vlasništvu strane tvrtke sa sjedištem u Republici Austriji, potpora će se isplaćivati iz privatne zaklade u Republici Austriji, koja je osnovana za ovakve slučajeve. Na iznos od 180 eura mjesečno bit će obračunat i obustavljen porez u visini od 25 %, te će se neto iznos doznačiti na žiro-račun supruge umrlog radnika u tuzemstvu. Odredbama članka 6. stavka 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) te članka 4. stavaka 2. i 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05.) propisano je da je osnovica poreza na dohodak rezidenta ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala, dohotka od osiguranja i drugog dohotka, koji rezident ostvari u tuzemstvu i u inozemstvu (načelo svjetskog dohotka), a umanjen za osobni odbitak iz članka 36. i/ili članka 54. Zakona. Pri utvrđivanju oporezivih dohodaka, odredbe ugovora o izbjegavanju ...