Neprofitne organizacije koje su obvezne voditi dvojno knjigovodstvo imaju i obvezu u skladu s  čl. 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 121/14.)  izrađivati  godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu. Financijski plan neprofitne organizacije sastoji se od:
- plana prihoda i rashoda,
- plana zaduživanja i otplata,
- obrazloženja financijskog plana. Financijski plan donosi najviše tijelo neprofitne organizacije odnosno tijelo koje je temeljem statuta neprofitne organizacije za to ovlašteno, najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu. U slučaju potrebe  izmjene i dopune financijskog plana, te izmjene i dopune  financijskog plana provode se tijekom godine po postupku za donošenje financijskog plana. Za zakonito i pravilno izvršavanje financijskog plana odgovoran je Zakonski zastupnik koji je obvezan i pripremiti financijski plan. Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 119/15.)  uređuje se  metodologija izrade financijskog plana, izmjena i dopuna financijskog plana te način i uvjeti izvršavanja financijskog plana. U skladu sa prijelaznim odredbama Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.