Upit vezano za postupanje kod neplaćanja u roku posebnog poreza na motorna vozila na poreznom rješenju KLASA: UP/I-410-19/15-19/7685, URBROJ: 513-02-3032/02-15-4 izdanom 30. ožujka 2015. koje je porezni obveznik zaprimio 16. travnja 2015. Sukladno čl. 9. st. 8. zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/13.) porezni obveznik je dužan platiti posebni porez utvrđen poreznim rješenjem u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja. Slijedom navedenog, mišljenja smo da je porezni obveznik dužan platiti posebni porez na motorna vozila u roku od 15 dana od dana zaprimanja poreznog rješenja, a ukoliko to ne učini carinski ured će izdati prekršajni nalog ili podnijeti optužni prijedlog zbog povrede prekršajnih odredbi čl. 30. st. 1. t. 2. Zakona, te podnijeti zahtjev za pokretanje prisilne naplate po osnovi posebnog poreza na motorna vozila a temeljem predmetnog poreznog rješenja. Također, radi osiguranja naplate, ako je to razmjerno svrsi koja se želi postići, carinski ured će postupiti sukladno čl. 24. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila kako bi se prodajom motornog vozila osigurala sredstva za naplatu posebnog poreza na motorna vozila po poreznom rješenju izdanom 30. ožujka 2015.

...