Na upit HRVATSKOG DRUŠVA DRAMSKIH UMJETNIKA u vezi s priznavanjem neoporezivog dijela autorske naknade za umjetničko djelo, u nastavku odgovaramo: Člankom 32. st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177 /04. - dalje: Zakon) propisano je da je drugi dohodak razlika između svakog pojedinačnog primitka prema st. 2. odnosno 3. istoga članka umanjen za propisane izdatke iz st. 4. i 5. istoga članka. Primitcima od kojih se utvrđuje drugi dohodak smatraju se i autorske naknade isplaćene prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava (čl. 32. st. 3. toč. 2. Zakona). Prema čl. 32. stavku 5. Zakona pri utvrđivanju drugog dohotka iz čl. 32. st. 1. Zakona izdatci se, prije izdataka za doprinose za obvezna osiguranja iz st. 4. istoga članka ako su obračunani i plaćeni prema posebnim propisima, priznaju u visini 30% ostvarenih primitaka fizičkim osobama s osnove: 1. autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava uključujući i naknade za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost, 2. profesionalnih djelatnosti novinara, umjetnika i športaša koji su osigurani po toj osnovi i doprinose za obvezna osiguranja plaćaju prema rješenju ...