Od društva »S.« d.o.o., primili smo upit koji se odnosi na mogućnosti neoporezive isplate naknade za upotrebu vlastitog automobila za dolazak na rad u Republiku Hrvatsku i odlazak kući te terenskog dodatka za rad u Republici Hrvatskoj i to radnicima koji su od društva koji im je poslodavac sa sjedištem u Republici Austriji, izaslani na rad u Republiku Hrvatsku u društvo čiji je osnivač austrijsko društvo (taj poslodavac), a na razdoblje duže od 183 dana. U upitu je navedeno da će se plaća za rad izaslanih radnika isplaćivati u Republici Austriji, a da će se porez na dohodak i eventualni prirez porezu na dohodak plaćati u Republici Hrvatskoj u skladu sa odredbama bilateralnog ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu koji je u primjeni sa Republikom Austrijom. Nastavno odgovaramo. Prema navodima iz upita u predmetnom slučaju će dio radnika koji su izaslani na rad u Republiku Hrvatsku u društvo povezano sa inozemnim društvom koji im je poslodavac i to na razdoblje duže od 183 dana, steći prema tuzemnim propisima u Republici Hrvatskoj uobičajeno boravište, iako se u skladu sa člankom 4 ...