Na upit Područnog ureda Virovitica, o utvrđivanju porezne osnovice za obračun poreza na promet nekretnina u ovršnom i stečajnom postupku, u nastavku odgovaramo. Člankom 9. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., 26/00. i 153/02.) propisano je da je osnovica poreza na promet nekretnina tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Prema st. 2. čl. 9. Zakona, određeno je da se pod tržišnom vrijednosti nekretnina razumijeva cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku njezina stjecanja. Tržišna vrijednost nekretnine utvrđuje se u pravilu na temelju isprava o stjecanju. Ako Porezna uprava ocijeni da tržišna vrijednost nekretnine u ispravama o stjecanju nije realno iskazana, ovlaštena je utvrditi tržišnu vrijednost procjenom. Prodaja nekretnina trgovačkih društava u stečaju odvija se u okviru stečajnog postupka. Njome rukovodi stečajni upravitelj pod nadzorom stečajnog suca, stečajnog vijeća i odbora vjerovnika, pa nema mjesta sumnji u vjerodostojnost ugovorene cijene nekretnine. Člankom 1. Ovršnog zakona (Narodne novine br. 57/96., 29/99.) propisano je da se navedenim Zakonom uređuje postupak po kojem sudovi provode prisilno ostvarenje tražbina na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava te osiguranja tražbine ako ...