Na upit Područnog ureda Požege, o tome što se smatra neizgrađenim građevinskim zemljištem, je li potrebno da na tom zemljištu bude dostupna infrastruktura, izgrađen prilaz, te da li grad/općina mora imati razrađen prilaz po zonama, u nastavku odgovaramo. Člankom 38.1 Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br.117/93., 33/00., 73/00., 59/01., 107/01., 117/01. i 150/02.) propisano je da porez na neizgrađeno građevno zemljište plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici neizgrađenog građevnog zemljišta. Pod neizgrađenim građevnim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica građevnog područja naselja na kojem se u skladu s prostornim planom mogu graditi građevine za stambene, poslovne i druge namjene, a na kojemu nije izgrađena nikakva građevina. Prema članku 38.m porez na neizgrađeno građevno zemljište se plaća po četvornom metru neizgrađenog građevnog zemljišta, dok visinu poreza na neizgrađeno građevno zemljište propisuje svojom odlukom općina ili grad, ovisno o lokaciji, veličini i drugim okolnostima bitnim za korištenje neizgrađenog građevnog zemljišta. Obveznici poreza na neizgrađeno građevno zemljište dužni su ispostavi Porezne uprave, prema mjestu gdje se neizgrađeno građevno zemljište nalazi, dostaviti ...